Privacy Policy - Albanian Lux - Modern houtecouture Fabric

Header Ads

Privacy Policy

Privacy Policy

With alblux, you have the opportunity to buy online on the mos famous worldwide online platforms. As online partners of online sales and manufacturers, we offer you a great variety of their most quality products.  

Alblux does not obtain any obligation regarding the products the clients buys from the third party. You can make the purchase, and after a while to get a message from the seller stating that the color or the product itself is not in stock.

The product arival timing is decided from the third party, in case of disasters or bad weather conditions, it happens to be hard for completing the shipping, thus unpredictable late deliveries can happen.  Or, it can happen that the textile will not come at all. It does not depend on us. We assure you that the money will be refunded into your account if you have already made the payment.

Every personal data and information of our clients is respected and safe, keeping the privacy secure and 100% online guaranteed. 

Happy shopping,
AlbLux.com

Kushtet dhe privatësia

Me anë të AlbLux ju ofrohet mundësia e blerjeve online në plaformat e shitjeve online më të njohura botërore. Si partner të  shitjeve online,  ju ofrojmë variacione të produkteve të tyre më të cilësuara.

Alblux nuk mban përgjegjësi për produktet që klienti i blen nga pala e tretë. Ju mund të kryeni porosinë dhe pas një kohe më të gjatë të merni mesazhin nga prodhuesi që ngjyra apo porosia që keni kërkuar nuk ndodhet e gatshme për dërgim.

Artijet e materialive kanë kohë të përafërt që e ka caktuar prodhuesi, në raste të fatkeqësive natyrore ose të motit të vështirë për tu realizuar transporti deri në vend, mund të ndodhin vonesa të paparashikuara. Ose edhe të refuzohet tërësisht dërgesa. Ajo nuk varet nga ne. Ne ju sigurojmë që paratë do të ju kthehen në llogarinë tuaj në rast se keni kompletuar pagesën.

Çdo e dhënë personale, dhe informacion personal i përdoruesve të AlbLux respektohet duke ruajtur privatësinë e plotë dhe sigurinë online 100% të garantuar.

Blerje të këndshme,


AlbLux.com
Featured On NY Times huffingtonpostm  daily information
Albanian Luxury Fabrics | 2017. Powered by Blogger.